Ultra pigmentierter und weicher Kajalstift.

 

 

 Matita kohl ultra-pigmentata e morbida. 

 

 

J201 White

CHF 6.00

J205 Black

CHF 6.00

J213 Velvet Violet

CHF 6.00

J217 Metallic Taupe

CHF 6.00

J220 Moody Melody

CHF 6.00

J223 Gold Dust

CHF 6.00

J229 Midnight Blue

CHF 6.00

J203 Brown

CHF 6.00

J212 Jet Blue

CHF 6.00

J214 Silver Stream

CHF 6.00

J219 Bay Green

CHF 6.00

J222 Jazzed Black

CHF 6.00

J224 Illusion

CHF 6.00

J218 Static Smoke

CHF 6.00